การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน by Mind Map: การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
0.0 stars - 0 reviews

การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

เศษส่วนชนิดเดียวกัน ให้เอาเศษมาบวกลบกันได้เลย ส่วนส่วนมีค่าคงเดิม

บวกลบทำพร้อมกันได้

ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต้องทำก่อนอย่างอื่น

คำว่า "ของ" หมายถึงการคูณ

New node

คูณ หาร ทำพร้อมกันได้ณ หาร ทำพร้อมกันได้

ต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอ

เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน ทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนชนิดเดียวกันก่อน แล้วจึงนำเศษส่วนมาบวกลบกัน

การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน

เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็ม

จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การบวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า

การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึงการแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน

การบวกลบเศษส่วน

lack of patent protection a weak brand name poor reputation among customers high cost structure lack of access to the best natural resources lack of access to key distribution channels

การคูณเศษส่วน

patents strong brand names good reputation among customers cost advantages from proprietary know-how exclusive access to high grade natural resources favorable access to distribution networks  

ข้อควรจำ การทำโจทย์ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้

shifts in consumer tastes away from the firm's products emergence of substitute products new regulations increased trade barriers

การหารเศษส่วน

an unfulfilled customer need arrival of new technologies loosening of regulations removal of international trade barriers

Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Sign In