ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. อุปกรณ์ประมวล

2. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS:Transaction Processing Systems )

2.1. ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม

2.2. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์

2.2.1. การประมวลผลเชิงรายการ

2.2.2. การประมวลผลแบบทันที

2.3. ระบบประชุมทางไกล

2.4. หน้าที่

2.4.1. การจัดกลุ่มของข้อมูล

2.4.2. การเรียงลำดับข้อมูล

2.4.3. การเก็บ

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS:Management Information System)

3.1. สามารถเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาไว้ด้วยกัน

3.2. สามารถทำการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS:Group Decision Support System)

4.1. ลักษณะ

4.1.1. ถูกออกแบบโดยเฉพาะ

4.1.2. มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

4.1.3. เพื่อการแก้ปัญหา

4.1.4. ง่ายต่อการเรียนรู้

4.1.4.1. มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม

4.1.5. มีกลไกต่อการที่ให้ผลในเรื่องการปรับแต่ง

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS:Geographic Information System )

5.1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์เรียก'ฟีเจอร์'

5.1.1. จุด

5.1.2. เส้น

5.1.3. โพลิกอน

5.2. หน้าที่

5.2.1. การนำเข้าข้อมูล

5.2.2. การปรับแต่งข้อมูล

5.2.3. การบริหารข้อมูล

5.2.4. การเรียกค้นข้อมูล

5.2.5. การนำเสนอข้อมูล

6. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS:Decision Support System)

6.1. ระดับกลยุทธิ์

6.2. ระดับยุทธวิธี

6.3. ระดับปฏิบัติการ

6.4. อุปกรณ์

6.4.1. อุปกรณ์สื่อสาร

6.4.2. อุปกรณ์แสดงผล

6.5. คือระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้

7. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS:Excutive Information System)

7.1. ช่วยในการวางแผนกลยุทธิ์

7.2. ช่วยในการติดตามสถานการณ์

8. ปัญญาประดิษฐ์ (AI:Artificial Intelligence)

8.1. เป็นความสารถเทียมที่สร้างขึ้นให้สิ่งไม่มีชีวิตมีการพัฒนา โดยส่วนใหญ่จากนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การกระทำการให้เหตุผล การทำงานของสมอง

8.2. การคิดคำนวณ

9. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OAS: Office Automation System)

9.1. เป็นระบบออกแบบในการทำงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

9.2. ประกอบด้วย

9.2.1. ระบบจัดเอกสาร

9.2.2. ระบบจัดการด้านข่าวสาร