Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав и структура

1.1. Състав

1.1.1. Материални ДА

1.1.2. Нематериални ДА

1.1.3. Финансови ДА

1.1.4. Търговска репутация

1.1.5. Разходи за бъдещи периоди

2. Оценки на ДА

2.1. Оценки на ДА от инженерно-техническа гледна точка

2.2. Икономически оценки на ДА

2.2.1. Отчетна стойност

2.2.2. Балансова стойност

2.2.3. Въстановяема стойност

2.2.4. Ликвидационна стойност

3. Изхабяване и износване на ДА

3.1. Физическо износване

3.2. Икономическо изхабяване

4. Амортизационни отчисления и амортизационна политика

4.1. Амортизационни отчисления

4.1.1. Неамортизуеми

4.1.2. Амортизуеми

4.2. Амортизационна политика

4.2.1. Линеен метод

4.2.2. Нелинейни ускорителни методи

4.2.3. Константно дегресивен метод

4.2.4. Сума на числата

4.2.5. Методи на равномерната и неравномерната амортизация