باشگاه بانوان لیان

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
باشگاه بانوان لیان by Mind Map: باشگاه بانوان لیان

1. TRX

2. دستگاه‌های هوازی

2.1. دوچرخه نشسته

2.2. دوچرخه اسپیلینگ

2.3. تردمیل

3. دستگاه‌های قدرتی

4. برنامه غذایی زیر نظر متخصص تغذیه

5. برنامه ورزشی زیر نظر قهرمانان استان و ایران

6. XBody