ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System:OAS)

1.1. คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรืองานทั่วไปที่ใช้ในองค์กร เช่น การส่งจดหมาย การพิมพ์รายงาน เป็นต้น

2. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System:TPS)

2.1. คือระบบประมวลผลข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน การบันทึกรายรับรายจ่าย ระบบประมวลผลรายการจะเป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ เช่น ระบบการจองตั๋วรถทัวร์ ระบบการฝากเงินการถอนเงิน เป็นต้น

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System:MIS)

3.1. คือระบบสารสนเทศที่ได้มาจากระบบประมวลผลรายการและข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากภายในและนอกองค์กร ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเพื่อช่วยในการจัดการวางแผนต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น รายงานยอดขายประจำเดือน รายงานวิเคราะห์การขายในแต่ละจังหวัด รายงานงบประมาณ เป็นต้น

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System:DSS)

4.1. คือระบบสารสนเทศที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้สำหรับผู้บริหารขึ้นไป ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ทำการนำเสนอทางเลือกต่างๆให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบสารสนเทศของผู้บริหาร (Executive Support System:ESS)

5.1. คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับผู้บริหารระดับกลยุทธ์โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารถูกออกแบบมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งใช้ในการวางแผนระยะยาวขององค์กร โดยข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกกลั่นกรองจากระบบเทคโนโลยีระดับสูงทำให้ง่ายต่อการรับรู้มากที่สุด

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ(Artificial Intelligence System And Expert System)

6.1. คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นระบบที่สามารถหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่ทำงานได้แทนมนุษย์ สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากสารสนเทศอื่นๆ ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญถูกสร้างจากโปรแกรมคอมพพิวเตอร์เพื่อลอกเลียนแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน