การจัดประเภทของงานวิจัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดประเภทของงานวิจัย by Mind Map: การจัดประเภทของงานวิจัย

1. แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย

1.1. 2.การวิจัยประยุกต์ (Applied research)

1.1.1. -การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action research)

1.1.2. -การวิจัยเพื่อหาแนวทางปฏิบัติ (Operaticnal research)

2. 1.การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)

2.1. -การวิจัยบริสุทธิ์ (Pure research)

2.2. -การวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical research)

3. แบ่งตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1. 1.การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)

3.2. 2.การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)

4. แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย

4.1. 1.การวิจัยเชิงประวิติศาสตร์ (Historical research)

4.2. 2.การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา ( Descriptive research)

4.3. 3.การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)

5. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย

5.1. 1.การวิจัยเชิงพยากรณ์ (Predictive research)

5.2. 2.การวิจัยเชิงวินิจฉัย (Diagnostic research)

5.3. 3.การวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research)

6. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

6.1. 1.การวิจัยจากเอกสาร (Documentary research)

6.2. 2.การวิจัยจากการสังเกต (Observation research)

6.3. 3.การวิจัยแบบสำมะโน (Census research)

6.4. 4.การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study)

6.5. 5.การศึกษาแบบต่อเนื่อง (Panel study)

6.6. 6.การวิจัยแบบสำรวจจากตัวอย่าง (Sample survey research)

6.7. 7.การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)

7. แบ่งตามลักษณะวิชาหรือศาสตร์

7.1. 1.การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research)

7.1.1. -สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

7.1.2. -สาขาวิทยาศาสตร์

7.1.3. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

7.2. 2.วิจัยทางสังคมศาสตร์ (So I called research)