SERES VIVOS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SERES VIVOS by Mind Map: SERES VIVOS

1. Dominio Archaea:

2. Dominio Eubacteria

3. Dominio Eucariota:

3.1. Reino Protista

3.1.1. Subreino Protozoos

3.1.1.1. Phyllum Sarcomastigoforos

3.1.1.1.1. Sufilo Mastigoforos

3.1.1.1.2. Subfilo Opalinados

3.1.1.1.3. Subfilo Sarcodinos

3.1.1.2. Phyllum Labirintomorfos

3.1.1.3. Phyllum Apicomplejos

3.1.1.3.1. Clase Perkinsidos

3.1.1.3.2. Clase Esporozoos

3.1.1.4. Phyllum Mixozoos

3.1.1.5. Phyllum Microsporidios

3.1.1.6. Phyllum Ascetosporos

3.1.1.7. Phyllum Cilioforos

3.1.2. Algas

3.1.2.1. Cianofitos

3.1.2.2. Euglenofitos

3.1.2.3. Pirrofitos

3.1.2.4. Crisofitas

3.1.2.5. Clorofitas

3.1.2.6. Carofitos

3.1.2.7. Feofitos

3.1.2.8. Rodofitas

3.2. Reino Fungi

3.2.1. Phyllum Gymnomycota

3.2.1.1. Subphyllum Acrasiogymnomycotina

3.2.1.1.1. Clase Acrasiomycetes

3.2.1.2. Subphyllum Plasmodiogymnomycotina

3.2.1.2.1. Protosteliomycetes

3.2.2. Phyllum Teliomycetes

3.2.2.1. Clase Telimomycetideae

3.2.2.1.1. Orden Uredinales

3.2.2.1.2. Orden Ustilaginales

3.2.3. Phyllum Amastigomycota

3.2.3.1. Subphyllum Zygomycotina

3.2.3.1.1. Clase Zygomycetes

3.2.3.2. Subphyllum Basidiomycotina

3.2.3.2.1. Clase Homobasidiomycetes

3.2.3.2.2. Clase Phragmobasidiomycetes

3.2.4. Phyllum Deuteromycota

3.2.4.1. Subphyllum Deuteromycotinas

3.2.4.1.1. Clase Deuteromycetes

3.2.5. Phyllum Mastigomycota

3.2.5.1. Subphyllum Haplomastigomycotina

3.2.5.1.1. Clase Chytridiomycetes

3.2.5.2. Subphyllum Diplomastigomycota

3.2.5.2.1. Clase Hyphothytridiomycetes

3.2.5.2.2. Clase Plasmodiophoromycetes

3.2.5.2.3. Clase Oomycetes

3.2.6. Phyllum Ascomucotina

3.2.6.1. Clase Acarpoascomycetes

3.2.6.1.1. Subclase Acarpoascomycetideae

3.2.6.2. Clase Plectomycetideae

3.2.6.2.1. Orden Eurotiales

3.2.6.2.2. Orden Onygenales

3.2.6.2.3. Orden Elaphomycetales

3.2.6.2.4. Orden Ophiostomatales

3.2.6.3. Clase Hymenoascomycetes

3.2.6.3.1. Subclase Erysiphomycetideae

3.2.6.3.2. Subclase Pyrenomycetideae

3.2.6.3.3. Subclase Loculoascomycetideae

3.2.6.3.4. Subclase Pezizomycetideae

3.2.6.3.5. Subclase Lecanoromycetideae

3.2.6.4. Clase Laboulmeniomycetes

3.3. Reino Plantae

3.3.1. Superdivicion Talophytas

3.3.1.1. Divicion Anthocerophyta (Antoceros)

3.3.1.1.1. Clase Anthoserotopsida

3.3.1.2. Divicion Bryophyta

3.3.1.2.1. Clase Takakiopsida

3.3.1.2.2. Clase Esfagnopsida

3.3.1.2.3. Clase Andeaeopsida

3.3.1.2.4. Clase Andreaebryopsida

3.3.1.2.5. Clase Oediopodiopsida

3.3.1.2.6. Clase Poliotrichiopsida

3.3.1.2.7. Clase Tetraphydopsida

3.3.1.2.8. Clase Bryopsida

3.3.1.3. Divicion Hepaticophyta (Hepaticas)

3.3.1.3.1. Clase Haplomitriopsida

3.3.1.3.2. Clase Jurgenmanniopsida

3.3.1.3.3. Clase Marchantiopsida

3.3.2. Superdivicion Cormophytas

3.3.2.1. Superdivicion Pteridophytas

3.3.2.1.1. Divicion Ryniophyta (Psilofitos)

3.3.2.1.2. Divicion Lycopodiophyta (Licopodios)

3.3.2.1.3. Divicion Equisetophyta (Equisetos)

3.3.2.1.4. Divicion Helechos

3.3.2.2. Superdivicion Espermatofitas

3.3.2.2.1. Divicion Madnoliphytas (Angiospermas)

3.3.2.2.2. Divicion Pinophytas (Gimnosperma)

3.4. Reino Animal

3.4.1. Subreino Mesozoa

3.4.1.1. Filo Mesozoos

3.4.2. Subreino Parazoa

3.4.2.1. Phyllum Placozoa

3.4.2.2. Phyllum Porifera

3.4.2.2.1. Clase Calcarea

3.4.2.2.2. Clase Hexactinelidas

3.4.2.2.3. Clase Demosponjas

3.4.2.2.4. Clase Esclerosponjas

3.4.3. Subreino Eumetazoa

3.4.3.1. Radita

3.4.3.1.1. Phylum Cnidaria

3.4.3.1.2. Phylum tenophora

3.4.3.2. Bilateria

3.4.3.2.1. Superfilo Protostomia

3.4.3.2.2. Superfilo Deuterostomia