Әлемдік қаржы нарығының даму тенденциялары

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Әлемдік қаржы нарығының даму тенденциялары by Mind Map: Әлемдік қаржы нарығының даму тенденциялары

1. Қаржы нарығында шешімдерді қабылдаудың бейімделген жүйесі

1.1. Жалпы көрсеткіштер мен сыртқы факторлар негізінде ШЖС шешім қабылдау, қызмет ету модельдері

2. Геосаяси шиеленістер

3. Қаржы секторы

3.1. Нарықтық экономика

3.1.1. Заңнамалық база, институттар, құралдар,келісімшарттар

3.1.2. Тауар нарығы, қызмет нарығы, қаржылық қызметтер нарығы

4. Қазіргі кезеңдегі әлемдік экономикалық мәселелер

5. Экономистер мен соңғы зерттеулерді талдау

5.1. Экономистер

5.1.1. С.Титов

5.1.2. Жаһандық дағдарыстық тенденциялар

5.1.2.1. Өмір сүру деңгейінің төмендеуі

5.1.2.2. Өндіріс көлемінің кемуі

5.1.2.3. Жұмыссыздықтың өсуі

5.1.2.4. Құрылымдық диспропорциялар

5.1.2.5. Валюталық соғыстар

5.1.3. Й.Шумпетер

5.1.3.1. Экономикалық дамудың теориясы

5.1.3.1.1. Қаржы нарығындағы факторлардың кәсіпкерлікке әсер ету мәселелері

5.1.3.1.2. Экономикалық цикл мен экономикадағы даңдарыстық құбылыстың мәселелері

5.1.4. А.Шпитгов

5.1.4.1. Әлемдік қаржылық жүйенің дамуы және жаһандық үрдістердің әсері; қозғаушы механизмдер мен тенденцияларды талдау

5.1.5. В.Алешин, Н.Алифанов, Л.Красавина, В.Золотарев, Ю.Солдатова, Г.Белоглазов және т.б.

6. Кәсіпкерлік сектор

6.1. Әр түрлі ұйымдардың құрылуы

6.1.1. Қосымша қаржы құралдарына сұраныс

6.1.2. Жинақтарды инвестициялау

7. Әлемдік қаржы нарығы

7.1. Модельдері

7.1.1. Англо-американдық

7.1.1.1. Корпорацияларда ірі, өзгелерге үстем болатын акционерлер жоқ

7.1.1.2. АҚШ, Ұлыбритания

7.1.2. Континенталды

7.1.2.1. Мемлекет пен бизнес үлесі жоғары

7.1.2.2. Германия, Жапония

7.1.2.3. Ұжымдық инвестициялау институттары мен бөлшек инвесторлардың капиталдағы үлесі төмен

7.2. Құрылымы

7.2.1. Бағалы қағаздар нарығы

7.2.1.1. Ақшалай қаражаттардың бағалы қағаздарға айналуы

7.2.2. Валюталық спот нарығы

7.2.3. Деривативтер нарығы

7.2.3.1. Секъюритизация үрдісі

7.2.4. Несие нарығы

7.2.4.1. Ақша-несие саясаты

7.2.5. Сақтандыру нарығы және т.б.

7.3. Процесстер

7.3.1. Капиталды мобилизациялау

7.3.2. Ақшалай құралдарды бөлу,қайта бөлу

7.3.3. Ақшалай құралдардың қозғалысы, аккумуляция

7.3.4. Қысқа және ұзақ мерзімді инвестициялау

8. Функционалдық қызметі

8.1. Мемлекеттердегі ОБ қайта қаржыландыру ставкалары

8.2. Компъютерлік технологиялар

8.3. Экономиканың нақты секторын қадағалау

9. Тенденциялар

9.1. Халықаралық бәсекелестіктің дамуы

9.2. Ақшалай құралдардың айналымы

9.3. Кәсіпкерлік сектордың кеңеюі

9.4. Жаһандық дағдарыстық тенденциялар

9.5. Жаһанды капитал нарығының өсімі

9.6. Қаржылық қатынастардың интернационализациясы

9.7. Әлемдік экономикалық жаһандану

9.8. Бағалы қағаздар нарығымен тығыз байланыстар