ประเภทของสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของสารสนเทศ

1. 1.ประเภทของระบบสาระสนเทศ เป็นระบบสาระสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลผลข้อมูล ที่เกิดจากธุระกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์การ เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจำนวนวัสดุคงคลัง

2. 2.ระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการ คือระบบที่ให้สาระสนเทศ ที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสาระสนเทศภายในและภายนอกสาระสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน

3. 3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากMISอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากถึงแม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจจะสามารถใช้ประสบการณ์หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบเอ็มไอเอส ของบริษัท สำหรับการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานปกติ

4. 4.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการ โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุระกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน หรือกึ่งโครงสร้าง

5. 5.ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ฺ คือกระบวนการเกี่ยวการทำงานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ เช่น ตำแหน่ง เส้นแวง เส้นรุ้ง

6. 6.ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระบบสารสนเทศที่สร้างขึ้นเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะหรือสามารถระบบของ DSSที่แยกออกมา

7. 7.ปัญญาประดิษฐ์หรือระบบที่ทำให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ชำนาญการในสาขาใดสาขาหนึ่งคล้ายกับมนุษย์ระบบผู้เชี่ยวชาญมีส่วนคล้ายคลึงกับส่วนอื่นๆคือคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ

8. 8.ระบบสำนักงานอัตโนมัติ เป็นระบบสำนักงานที่ใช้บุคคลากรน้อยที่สุด โดยอาศัยเครื่องมืออัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยงข่าว QSA มีจุดมุ่งหมายเป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษ ส่งข่าวสื่อสารด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิคแทนซึ่งมีรูปแบบการใช้งาน2ลักษณะคือ

8.1. 1.1รูปแบบของงานพิมพ์หรืองานประมวลผลอิเล็กทรอนิคซึ่งได้จากการสื่อสารด้วยข้อความหรือรูปภาพเช่น โทรสาร เสียงอิเล็กทรอนิคเป็นต้น

8.2. 1.2.รูปแบบของการประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิคที่ทำให้กลุ่มบุคคลทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนการพูดคุยโดยตรงเช่น การประชุมกันทางสายโทรศัพท์ และเสียงอิเล็กทรอนิครวมกันเป็นต้น

9. 9.ปัญญาประดิษฐ์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริการแก้ไขปัญหาหรือทำการตัดสินใจ