ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

1.1. คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรืองานทั่วไปที่ใช้ในองค์กร

1.1.1. การส่งจดหมาย การพิมพ์เอกสารการประชุม การพิมพ์รายงาน การจัดตารางเวลา การคำนวณบัญชี

2. ระบบประมวลผลรายการ

2.1. คือระบบประมวลผลข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานโดยจะเน้นการประมวลผลรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำของแต่ละหน่วยงาน

2.1.1. การบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน การบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานในแต่ละวัน การบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.1. คือระบบสารสนเทศที่ได้มาจากระบบประมวลผลรายการและข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

3.1.1. รายงานยอดขายประจำเดือน รายงานยอดขายประจำปี รายงานการวิเคราะห์การขายในแต่ละจังหวัด รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนและกำไร และรายงานงบประมาณ

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4.1. คือระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้สำหรับผู้บริหารขึ้นไป ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ผสมผสานสารสนเทศที่มีอยู่หรือสารสนเทศอื่นๆ

4.1.1. นำเสนอในรูปแบบของภาพกราฟิก โดยระบบจะนำเสนอทางเลือกต่างๆ ให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

5.1. คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะเป็นระบบที่สามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นระบบที่สามารถทำงานแทนมนุษย์

6. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

6.1. คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับผู้บริหารระดับกลยุทธ์โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารถูกออกแบบมาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงซึ่งใช้ในการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานระยะยาวขององค์กร ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารจะใช้ข้อมูลทั้งจากภายนอกองค์กร