ประเภทของสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Offiice Automation System)

1.1. คือ ระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆช่วยในการทำงาน ทั่วไปที่ใช้ในองค์กร เช่น การส่งจดหมาย พิมพ์เอกสารเป็นต้น

2. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction processing system : tps)

2.1. คือ ระบบประมวลผลข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการทำงานโดยเน้นการประมวลผลรายการ

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Manager Information System)

3.1. คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการจัดวางแผนต่างๆเพื่อบริหารได้อย่างดีเยี่ยม เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

4.1. คือ ระบบสารสนเทศที่เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหารขึ้นไป นำสารสนเทศอื่นๆมาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คาดการณ์ เช่น นำเสนอในรูปแบบกราฟฟิก

5. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

5.1. คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับผู้ใช้กลยุทธ์ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Artificial Intelligence System and Expert System )

6.1. คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารในการแก้ปัญหาเพื่อสามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้