Εκπαιδευτικά Λογισμικά-Κατηγορίες και Παραδείγματα

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Εκπαιδευτικά Λογισμικά-Κατηγορίες και Παραδείγματα by Mind Map: Εκπαιδευτικά Λογισμικά-Κατηγορίες και Παραδείγματα

1. χρήση στη μαθησιακή διαδικασία

1.1. λογισμικό εξάσκησης-εφαρμογών

1.2. λογισμικό παρουσίασης-διαλέξεων

1.3. λογισμικό προσομοίωσης

1.4. λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοξιολόγησης

1.5. διδακτικά παιχνίδια

2. βαθμός αλληλεπίδρασης

2.1. λογισμικά ανοιχτού τύπου

2.2. λογισμικά κλειστού τύπου

3. παιδαγωγική προσέγγιση

3.1. λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, πρακτικής και εκγύμνασης

3.1.1. το σύστημα λειτουργεί ως δάσκαλος

3.2. λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης

3.2.1. το σύστημα λειτουργεί ως μαθητής

3.2.1.1. μικρόκοσμοι

3.2.1.1.1. cabri,geometer's scetchpad

3.2.1.1.2. excel, functionprobe

3.2.1.1.3. interactive physics

3.2.1.1.4. modellus

3.2.1.1.5. microworlds prob

3.3. λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργίας

3.3.1. το σύστημα λειτουργεί ως συνεργάτης