Структура практичної психології як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура практичної психології як практичної діяльності by Mind Map: Структура практичної психології як практичної діяльності

1. 1. Засади практичної психології.

1.1. Практична психологія включає використання психологічних методів та висновків наукової психології для вирішення практичних проблем поведінки та досвіду людини та тварин.

2. 2. Ключові аспекти практичної психології.

2.1. Специфіка практичної психології зумовлює й відповідні фор­ми, методи та зміст підготовки практикуючих пси­хологів, які відмінні від змісту, форм та методів підготовки психологів-викладачів або психологів-дослідників.

2.2. Не всяка людина здатна працювати прак­тикуючим психологом, тому процес підготовки та­ких спеціалістів має включати не тільки навчання психології, що у принципі достатню для підготов­ки викладачів, а й формування професійно важли­вих рис спеціаліста.

2.3. Зміст підготовки практикуючих психо­логів має складатися з трьох умовних блоків: вив­чення традиційних психологічних дисциплін, що здійснюється традиційними методами; опанування теоретичних засад практичної психології, яке про­ходить в основному у процесі участі в семінарах та воркшопах; оволодіння психологічними техноло­гіями, практичними навичками, що формуються у практичній роботі та під час участі у семінарах-практикумах.

2.4. Практикуючі психологи мають спе­ціалізуватися у конкретному виді практичної пси­хології.

2.5. Форми та методи професійної підго­товки в галузі практичної психології мають бути домірними.

2.6. Центральним методом організації та ви­кладу навчального матеріалу має бути випадковий (ситуаційний) підхід.

3. 3. Принципи практичної психології.

3.1. Принцип гуманізму

3.2. Принцип прагматизму

3.3. Принципи онтопсихологічного рівня

4. 4. Функції практичної психології.

4.1. Аналіз і прогнозування поведінки і діяльності людини

4.2. Активний соціальний та психологічний вплив

4.3. Консультативно-методична, просвітницька, профілактична, реабілітаційна, дорадча та психологічна функції

5. 5. Напрями практичної психології.

5.1. Психоаналітичний напрям

5.2. Психодинамічний напрям

5.3. Релігійний напрям (православна психологія, каббалістична психологія)

5.4. Трансперсональний

5.5. Гуманістичний

5.6. Реалістичний

6. 6. Методи практичної психології.

6.1. Метод підкріплення

6.2. Метод навіювання

6.3. Метод використання зразка

6.4. Метод консультативної роботи

6.5. Методи психотерапевтичної роботи

7. 7. Форми практичної психології.

7.1. Клінічна психологія

7.2. Психологія консультування

7.3. Еволюційна психологія

7.4. Індустріальна та організаційна психологія

7.5. Правова психологія

7.6. Психологія охорони здоров'я

7.7. Судова психологія

7.8. Інженерна психологія

7.9. Шкільна психологія

7.10. Спортивна психологія

7.11. Медична психологія