Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Informacyjna funkcja bibliotek publicznych na przykładzie GBP w Starej Błotnicy by Mind Map: Informacyjna funkcja bibliotek
publicznych na przykładzie GBP w Starej
Błotnicy
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Informacyjna funkcja bibliotek publicznych na przykładzie GBP w Starej Błotnicy

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Cel pracy

Realizacja tego tematu pozwala na analizę roli informacyjnej, jaką odgrywa GBP w Starej Błotnicy w lokalnym środowisku

New node

Funkcje bibliotek publicznych

Funkcja informacyjna

Funkcja edukacyjna

Funkcja kulturotwórcza

Zadania bibliotecznej służby informacyjnej

Działalność dydaktyczno- metodyczna na rzecz

Bibliotek

Użytkowników

Informacja

O własnej bibliotece

O materiałach własnych

O zbiorach zewnętrznych

Zagadnienia

Funkcje bibliotek publicznych- zarys

Funkcje informacyjne bibliotek publicznych

Funkcje informacyjne GBP w Starej Błotnicy

Stan badań

Żmigrodzki

Wojciechowski

Biliński

Drzewicki

Gardocka

Ratajewski

Cisek

Skrzypkowska

Majewska

Kocięcka

Pigoń

Saniewska

GBP w Starej Błotnicy

Zarys historii biblioteki

Usługi informacyjne

Użytkownicy