Informacyjna funkcja bibliotek publicznych na przykładzie GBP w Starej Błotnicy

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informacyjna funkcja bibliotek publicznych na przykładzie GBP w Starej Błotnicy by Mind Map: Informacyjna funkcja bibliotek publicznych na przykładzie GBP w Starej Błotnicy

1. Cel pracy

1.1. Realizacja tego tematu pozwala na analizę roli informacyjnej, jaką odgrywa GBP w Starej Błotnicy w lokalnym środowisku

1.2. New node

2. Stan badań

2.1. Żmigrodzki

2.2. Wojciechowski

2.3. Biliński

2.4. Drzewicki

2.5. Gardocka

2.6. Ratajewski

2.7. Cisek

2.8. Skrzypkowska

2.9. Majewska

2.10. Kocięcka

2.11. Pigoń

2.12. Saniewska

3. GBP w Starej Błotnicy

3.1. Zarys historii biblioteki

3.2. Usługi informacyjne

3.3. Użytkownicy

4. Funkcje bibliotek publicznych

4.1. Funkcja informacyjna

4.2. Funkcja edukacyjna

4.3. Funkcja kulturotwórcza

5. Zadania bibliotecznej służby informacyjnej

5.1. Działalność dydaktyczno- metodyczna na rzecz

5.1.1. Bibliotek

5.1.2. Użytkowników

5.2. Informacja

5.2.1. O własnej bibliotece

5.2.2. O materiałach własnych

5.2.3. O zbiorach zewnętrznych

6. Zagadnienia

6.1. Funkcje bibliotek publicznych- zarys

6.2. Funkcje informacyjne bibliotek publicznych

6.3. Funkcje informacyjne GBP w Starej Błotnicy