ภาวะโลกร้อน ชั้นโอโซนเบาบาง และก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกันอย่างไร?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ภาวะโลกร้อน ชั้นโอโซนเบาบาง และก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกันอย่างไร? by Mind Map: ภาวะโลกร้อน ชั้นโอโซนเบาบาง และก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกันอย่างไร?

1. สภาวะโลกร้อน

1.1. สภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร

2. ชั้นโอโซนเบาบาง

2.1. การลดลงของโอโซน ( Ozone depletion) คือปรากฏการณ์การลดลงของชั้นโอโซนบนชั้นบรรยากาศระดับชั้นสตราโตสเฟียร์ ลักษณะการเกิดการลดลงของชั้นโอโซน เรียกว่า หลุมโอโซน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์โลกร้อน

3. ก๊าซเรือนกระจก

3.1. ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) คือ ก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่