ροπές

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ροπές by Mind Map: ροπές

1. χωρίζονται σε

1.1. ροπή αντίστασης

1.1.1. είναι μία γεωμετρική ιδιότητα δεδομένης διατομής, που χρησιμοποιείται κατά το σχεδιασμό δοκών ή καμπτόμενων μελών γενικότερα.

1.2. ροπή στρέψης

1.2.1. Στη μηχανική, στρέψη προκαλείται σε ένα σώμα όταν ασκείται μια ροπή στον άξονά του[1], που τείνει να τον στρίψει.

1.3. ροπή ευστάθειας(πλοία κυρίως)

1.3.1. Ροπή ευστάθειας λέγεται το γινόμενο του μήκους του μοχλοβραχίονα επί την μία των παραπάνω δυνάμεων, (συνήθως λαμβάνεται το εκτόπισμα). Αυτή καθορίζει τελικά, το υφιστάμενο μέγεθος του "ζεύγους ευστάθειας",

1.4. ροπή αδράνειας

1.4.1. Η ροπή αδράνειας (ή γωνιακή μάζα) είναι μέγεθος της μηχανικής και εκφράζει την κατανομή των υλικών σημείων ενός σώματος ως προς έναν άξονα περιστροφής.

1.5. ροπή δύναμης

1.5.1. Αν ασκήσουμε μια δύναμη σε ένα σώμα που έχει τη δυνατότητα να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα το σώμα περιστρέφεται εκτός αν ο φορέας της δύναμης περνάει από τον άξονα περιστροφής.