اهم کارهای پژوهشی ترم3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
اهم کارهای پژوهشی ترم3 by Mind Map: اهم کارهای پژوهشی ترم3

1. کارهای عملی

1.1. طراحی web

1.1.1. Date

1.1.2. Time

1.1.3. Place

1.2. طراحی sketch up

1.2.1. Oral

1.2.2. Written

1.3. دادن گواهی کارگاه پایتون

1.3.1. Multiple choice

1.3.2. Essay

1.3.3. Calculations

1.3.4. Open-ended questions

1.3.5. Close-ended questions

1.4. شروع به نوشتن مقدمات کتابهای pythoon,ArcGIS

2. کارهای پژوهشی

2.1. مقاله پهنه بندی لرزه خیزی رامهرمز

2.1.1. Textbooks

2.1.2. Essays / Articles

2.1.3. Theses

2.2. مقاله برای درس دکترضیاییان

2.3. ارسال مقاله به مجله مهندسی بهداشت محیط

2.4. پیدا کردن یک موضوع برای ارسال مقاله به مجله طب جانباز

2.5. نوشتن وارسال مقاله کاربرد داده کاوی در علوم زمین

3. کارهای آموزشی

3.1. پایان رسانیدن کلاسهای آموزشی#1

3.2. ثبت نام برای کلاسهای زبان جهاددانشگاهی#2