ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS)

1.1. คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ดังเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรืองานทั่วไปที่ใช้ในองค์กร ดังเช่นการส่งจดหมาย

2. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System: TPS)

2.1. คือระบบประมวลผลข้อมูล โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานโดยจะเน้นการประมวลผลรายการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประจำของแต่ละหน่วยงาน เช่นการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS)

3.1. คือระบบสารสนเทศที่ได้รับจากหน่วยงานภายในและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหารระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร การจัดการแผนการต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างรายงานที่ได้รับจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเช่นรายงานยอดขายประจำวัน น

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: DSS)

4.1. คือระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อใช้สำหรับผู้บริหารขึ้นไป ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเป็นระบบที่ผสมผสานสารสนเทศที่มีอยู่หรือสารสนเทศอื่นๆ นำมาทำการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ คาดการณ์ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สื่อสารได้ง่ายดังเช่นนำเสนอในรูปแบบของภาพกราฟิก

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบสนับสนุนผู้บริหาร: ESS)

5.1. คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้กับผู้บริหารระดับกลยุทธ์โดยเฉพาะ เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

6. ระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence System and Expert System)

6.1. คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ผู้บริหารในการแก้ปัญหาอาจจะเป็นระบบที่สามารถค้นหาคำตอบด้วยตนเองระบบปัญญาประดิษฐ์และระบบเป็นระบบที่สามารถทำงานแทนที่สามารถที่จะสามารถแทนการได้รับมนุษย์

7. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ (The Benefits of Information System)

7.1. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมด้วยระบบเครือข่ายที่สามารถติดต่อได้ถึงจุดเด่นที่อยู่ห่างไกลกัน

7.2. ด้านการศึกษา เป็นการพัฒนาด้านการศึกษาให้ผู้ต้องการความรู้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังเช่นผู้เรียนสามารถที่จะหาข้อมูลความรู้ได้ง่ายขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก

7.3. ด้านความปลอดภัย เป็นการพัฒนาด้านความปลอดภัย ทำให้สามารถพัฒนาควบคุมระบบความปลอดภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังเช่นการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการจราจร และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการทหาร

7.4. ด้านการแพทย์ เป็นการพัฒนาด้านการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือแพทย์และเพื่อช่วยเหลือคนไข้ให้ได้รับการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ดังเช่นระบบช่วยนับเซลล์เม็ดเลือด และระบบตรวจอาการผ่านกล้องวิดีโอระยะไกล

7.5. เพื่อให้อุตสาหกรรมสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วสามารถแข่งขันกับตลาดได้

7.6. ด้านธุรกิจ เป็นการพัฒนาทางด้านธุรกิจต่างๆ ให้สามารถมีผลกำไรทีดีขึ้นได้ ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้ระบบสารสนเทศ พัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น