Những điểm khác nhau giữa văn minh- văn hóa, văn hiến, văn vật.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Những điểm khác nhau giữa văn minh- văn hóa, văn hiến, văn vật. by Mind Map: Những điểm khác nhau giữa văn minh- văn hóa, văn hiến, văn vật.

1. Khái niệm

1.1. Văn vật

1.1.1. Những giá trị vật chất

1.1.1.1. Nhân tài, di tích, hiện vật

1.1.1.1.1. Nguyễn Quan Quang ( Trạng nguyên đầu tiên )

1.2. Văn minh

1.2.1. Những giá trị vật chất- kĩ thuật

1.3. Văn hóa

1.3.1. Tất cả những giá trị vật chất lẫn tinh thần

1.4. Văn hiến

1.4.1. Những giá trị tinh thần

2. Phạm vi

2.1. Văn minh

2.1.1. Tính quốc tế

2.2. Văn hóa, văn vật, văn hiến

2.2.1. Tính dân tộc

3. Nguồn gốc

3.1. Văn minh

3.1.1. Gắn bó nhiều hơn với phương Tây đô thị

3.2. Văn vật, văn hiến, văn hóa

3.2.1. Gắn bó nhiều hơn với phương Đông nông nghiệp

4. Đặc điểm

4.1. Văn minh

4.1.1. Chỉ trình độ phát triển

4.2. Văn vật, văn hiến, văn hóa

4.2.1. Có bề dày lịch sử