การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการPDCA

1.1. ประโยชน์ของPDCA

1.1.1. 1.การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงานจะทำให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง

1.1.2. 2.การปฏิบัติตามแผนงานจะทำให้ทราบขั้นตอนวิธีการและสามารถเตรียมงานไว้ก่อนได้

1.1.3. 3.การตรวจสอบงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่ได้น่าเชื่อถือหรือไม่

1.1.4. 4.การปรังปรุงแก้ไขเพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วคุณภาพก็จะดีขึ้น

1.1.5. 5.เพื่อป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความ สับสนในการทำงานลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ

2. งานช่างในบ้าน

2.1. ประโยชน์ของงานช่าง

2.1.1. 1.เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย และ ประหยัดเวลา

2.1.2. 2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.1.3. 3.เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำงานช่าง

2.1.4. 4.เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญเป็นพื้นฐานและแนวทางศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ

2.1.5. 5.ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ตนเองรู้จักวิธีการ ทำงานที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ประโยชน์ของการซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1.1. 1.ประหยัดรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น

3.1.2. 2.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสนุกกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า

3.1.3. 3.เสริมสร้างความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

3.1.4. 4.เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน การซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุด

3.1.5. 5.เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะใช้ได้ทนทานและอยู่ในสภาพดี