การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการทำงานด้วย PDCA

1.1. 1.การวางแผน Plan = P การทำงานใดต้องมีขั้นการวางแผน เพราะทำให้มีความมั่นใจว่าทำงานได้สำเร็จ การจัดอันดับความสำคัญของ เป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

1.2. 2.การปฏิบัติ DO = D เป็นการลงมือปฏิบัติงาน ตาม แผนที่เราวางไว้ การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างานรองรับ มีวิธีการ ดำเนินการ มีผู้รับผิดชอบงาน และ มีผลของการดำเนินการ

1.3. 3.การตรวจสอบ Check = C เป็นขั้นตอนของการประเมินการทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ หรือมีเรื่องอะไรปฏิบัติได้ตามแผน มีเรื่องอะไรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน หรือปฏิบัติแล้วไม่ได้ผล การตรวจสอบนี้จะทำให้การดำเนินการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้

1.4. 4.การปรับปรุงแก้ไข Action = A เมื่อเรา Check แล้ว พบว่า มีปัญหาหรือ ความบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไข ซึ่งในขั้นนี้อาจพบว่าประสบความสำเร็จหรืออาจพบว่ามีข้อบกพร่องอีกด้วย ต้องตรวจสอบเนื้อของงาน เพื่อหาทางแก้ไข และประเมินวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรแก้ไข ปรับปรุงอีก หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

1.5. 5.PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart )ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming)

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.รู้จักวิธีใช้เครื่องมือช่างหลายชนิด

2.2. 2.มีประสบการหรือความรู้เกี่ยวกับงานช่าง

2.3. 3.รู้จักวิธีการใช้งาน

2.4. 4.มีทักษะในการทดสอบการใช้งาน

2.5. 5.เข้าใจถึงข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์แต่ละชนิด

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1. ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและถูกของแหลมคมเกี่ยวขาด

3.2. 2. ไม่ควรใส่ของหนักหรือของมีคมในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากระโปรง กระเป๋ากางเกง เพราะจะทำ ให้กระเป๋าขาดได้

3.3. 3. เสื้อผ้าเมื่อถอดแล้วจะสวมใส่อีก เช่นเสื้อกันหนาว สูทไม่ควรแขวนไว้ที่ตะปูเพราะจะเสียรูปทรงควรแขวนด้วยไม้แขวนเก็บไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี

3.4. 4. สำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า และดูแลรักษาให้ถูกวิธีดังตัวอย่าง

3.5. 5. สำรวจชนิดของผ้าเพื่อให้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาได้เหมาะสม