การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. -การที่เราระบบ PDCA ไปใช้จะทำให้เราปฏิบัติงานมีการวางแผน ถ้าเราวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

1.2. -เมื่อเราประสบปัญหาเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีเนื่องจากเรารู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

1.3. -PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอที่จะเกิดปัญหา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาวิธีที่ดีกว่าเดิมพัฒนาอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ยกคุณภาพของงาน

1.4. -PDCA นำมาตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เกิดปัญหา เมื่อเกิดปัญหา ก็สามารถนำมาวางแผนเพื่อดำเนินการตามระบบ PDCA

1.5. -การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะทางให้การ ปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะลุกลาม

2. งานช่างในบ้าน

2.1. -เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้าน

2.2. -รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้การประกอบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่ิงใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี

2.3. -ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก

2.4. -ช่วยส่งเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล สังคมประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีสะอาดอันเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองดี

2.5. -เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. -ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.3. -ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.4. -ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. -สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว