การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการทำงานด้วย PDCA

1.1. -การนำวงจรPDCA ไปใช้ ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนการวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ

1.2. -การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม

1.3. -ตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำหรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4. -ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่ มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด เราควร แก้ปัญหา

1.5. -การใช้PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามี อะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็นำมาวางแผนเพื่อ ดำเนินการตามวงจรPDCA ต่อไป

2. งานช่างในบ้าน

2.1. -การซ่อมแซมองคป์ ระกอบของบา้นส่วนที่ชา รุดเช่นพ้ืนบา้น ประตูหนา้ต่างและ หอ้งน้า

2.2. การเปลี่ยนหรือซ่อมก๊อกน้า ระบบน้า ในบา้น ท่อน้า

2.3. -การซ่อมแซมไฟฟ้ าในบ้าน เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ เป็ นต้น

2.4. -การซ่อมแซมงานสีภายในบ้าน ภายนอกบ้าน

2.5. -การซ่อมแซมเครื่องใช้เช่น โต๊ะเกา้อ้ีเป็นตน

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. -ซักเสื้อผ้าให้สะอาดก่อนที่จะเก็บเข้าตู้

3.2. -อย่าใส่สิ่งของหนักๆไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง เพราะอาจจะทำให้ผ้ายืด เสียทรงได้

3.3. -เสื้อผ้าควรจะแขวนบนไม้แขวน และไม่ควรแขวนบนตะขอที่แขวนผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้านั้นเป็นรอยย่นและมีรูปทรงที่บิดเบือน

3.4. -การเนา เป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันชั่วคราวเพื่อการเย็บถาวรหรือการสอยเช่นการเนาตะเข็บการเนาชายเสื้อและชายกระโปรงเนากระเป๋าให้ติดกับตัวเสื้อเป็นต้น

3.5. -การสอย เป็นการเย็บด้วยมือที่มองเห็นรอยเย็บทางด้านนอกน้อยที่สุดนิยมใช้สอยชายเสื้อชายกระโปรงชายขากางเกงหรือชายผ้าอื่น ๆ