การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

1. กระบวนการทำงานด้วยPDCA

1.1. 1.การที่เรานำวงจร PDCA ไปใช้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผน

1.2. 2.การทำงานที่มีการตรวจสอบเข้าไปจะทำให้การทำงานมีความรัดกุมมากขึ้น

1.3. 3.เมื่อเราประสบปัญหาเราก็จะพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทันทีเนื่องจากเรารู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วนะเอง

1.4. 4.มีการตรวจสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น

1.5. 5.PDCAเมื่อนำมาใช้ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดปัญหา

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้

2.2. 2.เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ

2.3. 3.เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

2.4. 4.เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

2.5. 5.เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. การซ่อมแซมเสื้อผ้าและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. 2.ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. 4.ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. 5.เลือกวิธีให้เหมาะสมกับรอยชำรุดและรูปแบบที่ต้องการดัดแปลง