การงานอาชีพและะเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและะเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและะเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการทำงานด้วย PDCA

1.1. การนำวงจรPDCA ไปใช้ทางให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด

1.2. การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะทางให้การ ปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะลุกลาม

1.3. ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่ มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด เราควร แก้ปัญหา

1.4. การใช้PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามี อะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพื่อ ดำเนินการตามวงจรPDCA ต่อไป

1.5. PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่ เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่ เสมอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

2. งานช่างในบ้าน

2.1. รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้ การประกอบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่ิงใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี

2.2. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

2.3. เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

2.4. เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.5. เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพสุจริตที่มั่นคงต่อไป

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ๑.ขณะสวมเสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและการถูกของแหลมคมเกี่ยว

3.2. ๒.ในกระเป๋าเสื้อ ไม่ควรใส่ของที่หนักมาก เพราะจะทำให้กระเป๋าเสื้อเสียรูปทรงและฉีกขาดเร็ว

3.3. ๓..หากพบว่าเสื้อผ้ามีส่วนที่ชำรุด ก่อนการนำไปทำความสะอาดควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก

3.4. ๔.เมื่อประกอบอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้เสื้อผ้าเปื้อน ควรสวมผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง

3.5. ๕.เมื่อถอดเสื้อควรแขวนไว้กับไม้แขวนเสื้อ ไม่ควรแขวนไว้บนตะขอหรือตะปูเพราะจะทำให้เสื้อเสียรูปทรงและฉีกขาดได้ง่าย แต่ถ้าเป็นเสื้อกันหนาวไม่ควรแขวนทิ้งไว้ เพราะว่าจะทำให้เสื้อยืดเสียรูปทรง