Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
QLBV MT by Mind Map: QLBV MT

1. Quản lý bán hàng

1.1. ĐI công tác

1.1.1. Lịch công tác như sau:

1.2. Trao đổi qua Email

2. Xây dựng KHKD

3. 3. Phát triển kinh doanh

4. 4. Triển khai, đặt hàng sản phẩm, dịch vụ, công cụ

5. 7. Nhiệm vụ khác

6. 6. Quản lý chất lượng dịch vụ tại các điểm bán

7. 5. Giám sát khai thác nguồn lực cho bán lẻ và đề xuất giải pháp