การงานอาชืพและแทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชืพและแทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชืพและแทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1. ทำให้รู้จักการวางแผ่น

1.2. 2.ทำให้รู้จักการแบ่งหน้าที่การทำการ

1.3. 3.ทำให้รู้จักการทำงานขอแต่ละคน

1.4. 4.รู้จักการแบ่งเวลาในการทำงาน

1.5. 5.บรรลุเป๋าหมายในการทำงาน

1.6. 6.รู้จักปรับปรุงแกไขงานในการทำงานครั้งต่อไป

2. งานช่างในบ้าน

2.1. การซ่อมแซอุปกรณ์ในบ้าน

2.2. การตรวจแช็คอุปกรณ์ต่างๆในบ้าน

2.3. มีทักษะการซ่อมแซมของใช้ตางๆที่อยู่ในบ้าน

2.4. การใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับงานที่ทำ

2.5. รู้จักการเก็บดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ตรวจแช็คที่เสื้อผ้าที่ชำรุด

3.2. 2.ทามการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุด

3.3. 3.จัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบ

3.4. 4.เก็บในที่อุณหถูมิที่เหมาะสมกับเสื้อผ้า

3.5. 5.จัดแยกเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบ ให้งายต่อการเก็บและการหยิบใส่