การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. กระบวนการ pdca

1.1. รู้จักว่างแผนในการทำงาน

1.2. รู้หน้าที่และทำงานที่ได้รับมอบหมาย

1.3. รู้จักการตรวจสอบงานที่ทำอย่างเป็นระบบ

1.4. รู้จักแนวทางการแก้ไขปัญหามากขึ้น

1.5. สามารถเห็นปัญหาในงานที่ทำ

2. งานช่างในบ้าน

2.1. มีทักษะในการซ้อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

2.2. ไม่เสียค่าใช้จายในการซ้อม

2.3. สามารถแนะนำผู้อื่นซ้อมแซมได้ถูกต้อง

2.4. ช่วยผู้อื่นซ้อมแซมได้

2.5. สามารถซ้อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ด้วยตนได้และไม่ได้ซื้อใหม่

3. การซ้อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. รู้จักขั้นตอนการซักผ้า

3.2. รู้จักการจัดเก็บเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี

3.3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้อมแซมเสื้อผ้า

3.4. มีเสื้อผ้าและเครื่องห่มที่สะอาดน่าใช้

3.5. ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่