การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. กระบวนการPDCA

1.1. 1. ดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

1.2. 2 .กำหนดเป้าหมายและกระบวนการต่างๆที่จำเป็น.เพืื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ

1.3. 3.ปฏิบัติ ดำเนินการตามกระบวนการต่างๆที่ต้องการ

1.4. 4.ตรวจติดตาม ตรวจสอบและวัดผลกระบวนการทำงานว่าเป็นไปอย่างที่กำหนดไว้หรือเปล่า

1.5. 5.กำหนดเป้าหมายว่าจะเป็นเหมือที่เราตั้งเป้าหมายหรือเปล่า

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1 วางแผนว่าจะทำงานในบ้านส่วนใหนละดูว่ามีอุปการณ์

2.2. 2 .กำหนดเป้าหมายว่าจะทำอะไรก่อนหรือหลังที่มีการวางแผนก่อนที่จะทำงานในบ้าน.

2.3. 3 .มีมาตรฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นละโลกสวยงานขึ้น

2.4. 4 ซึ่งจะต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ละวีธิใช้.และการเก็บบำรุงรักษา

2.5. 5.สิ่งที่เกิดจากการทำงานของช่างหรือสร้างสิ่งของใช้ง่ายๆไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนัก

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและถูกของแหลมคมเกี่ยวขาด.

3.2. 2.ไม่ควรใส่ของหนักหรือของมืคมในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากระโปรงกระเป๋ากางเกง

3.3. 3.เสื้อผ้าเมื่อถอดแล้วจะสวมใส่อีก

3.4. 4.สำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า

3.5. 5.สำรวจชนิดของผ้าเพื่อให้เลือกอใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาได้เหมาะสม