การงานอาชีพ ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพ ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพ ม.5

1. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

1.1. 1. สำรวจสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า และดูแลรักษาให้ถูกวิธีดังตัวอย่าง

1.2. 2. ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดก่อนซักทำความสะอาด

1.3. 3. ขจัดรอยเปื้อนทันทีที่พบจะช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการซักเสื้อผ้า

1.4. 4. ขณะสวมใส่เสื้อผ้าต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนและถูกของแหลมคมเกี่ยวขาด

1.5. 5. จัดเก็บเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีโดยไม่ให้ยับหรือเสียรูปทรง

2. งานเกษตร

2.1. 1. การปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต

2.2. 2. มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่าง มากมายจากพืช สัตว์

2.3. 3. เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหาร อาศัยอยู่ตามถ้าหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืช รู้จักเลี้ยงสัตว์

2.4. 4. โดยเกษตรกรสามารนาผลผลิตทางการเกษตรที่

2.5. 5. การท าการเกษตรมิได้ให้ประโยชน์ทางด้านการบริโภค หรือ การค้าเท่านั้น แต่ยังให้ความร่มรื่น

3. งานช่างพื้นฐาน

3.1. 1. เลือกใช้ เครื่องมือได้ถูกประเภทและปลอดภัย ซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง

3.2. 2. เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ตนเอง รู้จัวิการ ท างานที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

3.3. 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในบ้าน

3.4. 4. เพื่อวางแผนปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน

3.5. 5. เพื่อให้การท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดการเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละครอบครัว

4. กระบวน PDCA

4.1. 1. ทำให้รู้จัดมาตรฐานใหม่

4.2. 2. การทำกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ หรือกิจกรรมปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพงานภายในองค์กรนั้น

4.3. 3. การวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง

4.4. 4. ทำให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับองค์กร

4.5. 5. เป็นแนวทางในการดำเนินงานรอบใหม่

5. งานช่างในบ้าน

5.1. 1. มีผลทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์

5.2. 2. เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก ให้ความสุขสบาย

5.3. 3. ทำให้เกิดความรู้ความชำนาญ สามารถพัฒนาตนเอง

5.4. 4. ความประหยัดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

5.5. 5. การเก็บบำรุงรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ สามารถจัดหาและนำมาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย