Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
V-net by Mind Map: V-net

1. วัตถุประสงค์

1.1. 1.เพื่อวัดทดสอบความรู้และความคิดของนัักเรียนตามระดับ ปวช.และปวส.

1.2. 2.เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนของสถานศึกษา

1.3. 3.เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

1.4. 4.เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

1.5. 5.เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

2. คือ

2.1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการสอบ

3.1. ออกข้อสอบ

3.1.1. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

3.1.2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

3.1.3. ครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาร่วมกันออก

3.2. การจัดสอบ

3.2.1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะประจำภาคและอาชีวศึกษาจังหวัด

4. การสอบ

4.1. ปวช.

4.1.1. วิชาชีพพื้นฐาน(สมรรถนะพื้นฐาน)

4.1.1.1. ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ

4.1.1.2. วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ เป็นต้น

4.1.2. วิชาเพื่อการเรียนรู้(สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้)

4.1.2.1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์

4.1.2.2. ตรรกะความมีเหตุผลและการแก้ปััญหาทางคณิตศาสตร์

4.1.3. วิชาชีพพื้นฐาน(สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ)

4.1.3.1. คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

4.1.3.2. การเงินส่วนบุคคล เป็นต้น

4.1.4. วิชาชีพ(สมรรถนะวิชาชีพ)

4.1.4.1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

4.1.4.2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

4.1.4.3. ประเภทวิชาศิลปกรรม

4.2. ปวส.

4.2.1. วิชาพื้นฐาน

4.2.1.1. ภาษาไทย

4.2.1.2. ภาษาอังกฤษ

4.2.1.3. สังคมหรือวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

4.2.2. วิชาเพื่อการเรียนรู้

4.2.2.1. ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์

4.2.2.2. ตรรกะความมีเหตุผลและารแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

4.2.3. วิชาชีพสอบ

4.2.3.1. วิชาในกลุ่มบริหารงานคุณภาพ

4.2.3.2. วิชาในกลุ่มเทคโนโลยี

5. สนามสอบในภาคเหนือ

5.1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5.1.1. มทร.ล้านนา

5.1.1.1. เชียงใหม่

5.1.1.2. แม่ฮ่องสอน

5.1.1.3. ลำพูน

5.1.2. ลำปาง

5.1.2.1. ลำปาง

5.1.2.2. อุตราดิตถ์

5.1.3. ตาก

5.1.3.1. ตาก

5.1.3.2. กำแพงเพชร

5.1.4. พิษณุโลก

5.1.4.1. พิษณุโลก

5.1.4.2. พิจิตร

5.1.4.3. สุโขทัย

5.1.4.4. เพชรบูรณ์

5.1.5. น่าน

5.1.5.1. น่าน

5.1.5.2. แพร่

5.1.6. เชียงราย

5.1.6.1. เชียงราย

5.1.6.2. พะเยา