các loại trạm trong mạng lưới quan trắc chất lượng không khí

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
các loại trạm trong mạng lưới quan trắc chất lượng không khí by Mind Map: các loại trạm trong mạng lưới quan trắc chất lượng không khí

1. các loại trạm quan trắc chất lượng không khí bao gồm

1.1. nền

1.2. đô thị

1.3. khu công nghiệp

1.4. ảnh hưởng bởi hoạt động giao thông

2. Mục tiêu cơ bản

2.1. Đánh giá tuân thủ các giải pháp kiểm soát ô nhiễm đá ứng tiêu chuẩn chất lượng khí xung quanh

2.2. chỉ ra quy mô vấn đề ô nhiễm không khí

2.3. xác định những chất ô nhiễm đáng lo ngại và mức độ nghiêm trọng của chúng

2.4. Quan sát ô nhiễm không khí trên diện rộng và đưa ra giới hạn mà ở đó có thể so sánh diễn biến chất lượng không khí để đánh giá mức đọ thành công hay thất bại của kế hoạch quản lí

2.5. cung cấp cơ sở dữ liệu để đánh giá tác động quy hoạch đô thị, giao thông vận tải

2.6. Xây dựng và đánh giá chiến lược giảm ô nhễm ứng dụng các chu trình và mô hình không khí

3. Đặc điểm các trạm

3.1. điểm nền

3.2. chịu ảnh hưởng của thương mại

3.3. chịu ảnh hưởng cảu sản xuất công nghiệp

3.4. vùng trong khu dân cư