การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการทำงานด้วย PDCA

1.1. เพื่อป้องกัน

1.1.1. 1.1 การนำวงจร PDCA ไปใช้ ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ 1.2 การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม 1.3 การตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำ หรืลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.2. เพื่อแก้ไขปัญหา

1.2.1. 2.1 ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด เราควรแก้ปัญหา 2.2 การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็นำมาวางแผนเพื่อดำเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป

1.3. เพื่อปรับปรุง

1.3.1. “ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้” PDCA เพื่อการปรับปรุง คือไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่าง ๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อสำคัญต้องเริ่ม PDCA ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอื่น

2. งานช่างในบ้าน

2.1. การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานช่าง

2.2. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2.3. ประหยัดเวลา

2.4. การซ่อมหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการทำงาน

2.5. งทำให้เกิดความรู้ความชำนาญ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ ช่างอาชีพได้

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.5. สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว