การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1.ช่วยลดความสับสนในการทำงาน.

1.2. 2.ช่วยลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยในความสูญหารในรูปแบบต่างๆ

1.3. 3.มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน

1.4. 4.สามารถเตรียมงานล่างหน้าหรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย

1.5. 5. มีการตรวจสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น.

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

2.2. 2.สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองโดยประกอบเป็นอาชีพเสริม

2.3. 3-รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้ สิ่งของ

2.4. 4.สามารถใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้อง

2.5. 5.เสริมทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านเพื่อดำเนินชีวิตในการทำงาน

3. การซ่อมแซ่มและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.2. 2ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน.

3.3. 3.สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

3.4. 4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.5. 5.ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย.