การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1.ช่วยป้องกันปัญหาของงานที่ไม่ควรเกิดขึ้น

1.2. 2. ช่วยลดความสับสนในการทำงาน

1.3. 3. เกิดความรัดกุมมากขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

1.4. 4. สามารถตรวจสอบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง

1.5. 5. ช่วยลำดับการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1. เข้าใจคุณสมบัติของเครื่องมือช่าง

2.2. 2. ใช้เครื่องมือช่างได้ถูกวิธี

2.3. 3. เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น

2.4. 4. เสริมสร้างทักษะนิสัยและความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย

2.5. 5. ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.ประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรของตนและครอบครัว

3.2. 2.ยืดอายุการใช้ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. 4.ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว

3.5. 5.สร้างเสริมความอดทน ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน