การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1.การที่เรานำวงจร PDCA ไปใช้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผน ถ้าเราวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา.

1.2. 2.การทำงานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การ ปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

1.3. 3.การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็นามาวางแผนเพื่อดาเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป

1.4. 4.การตรวจสอบที่นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำหรือลดความรุนแรงของปัญหา

1.5. 5.มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติตามแผน ว่าผลที่ได้นั้นเป็นไปตามที่คิดไว้มากน้อยเพียงใด

2. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

2.1. 1.ช่วยฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ

2.2. 2.รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการ การบำรุงรักษาสิ่งของ

2.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.4. 4.เกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน

2.5. 5.สร้างเสริมความอดทน ความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

3. งานช่างในบ้าน

3.1. 1.รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการ การบำรุงรักษาสิ่งของ

3.2. 2.เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านเพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียง

3.3. 3.ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

3.4. 4.สามารถใช้เครื่องมือช่างได้อย่างถูกต้องเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ ช่วยทำให้เกิดความประหยัดและทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ

3.5. 5.สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองโดยประกอบเป็นอาชีพเสริม