การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการทำงาน PDCA

1.1. ถ้าเรามีการวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดตามมา

1.2. จะทำให้การทำงานมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

1.3. มีการตรวจสอบเพื่อที่ยำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น

1.4. เมื่อประสบปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันที

1.5. PDCA ใช้ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหา

2. การซ่อมแซมและการดูแลเสื้อผ้า

2.1. ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

2.2. ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

2.3. ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

2.4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.5. สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

3. งานช่างในบ้าน

3.1. ประหยัดค่าใช้จ่าย

3.2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.3. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

3.4. เกิดความรู้ความชำนาญ

3.5. เป็นพื้นฐานสามารถนำไปประกอบอาชีพ