การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. การซ่อมเเซมเเละดูเเลเสื้อผ้า

1.1. 1.ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

1.2. 2.ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

1.3. 3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.4. 4.ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

1.5. 5.สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้ การประกอบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่ิงใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี

2.2. 2.เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

2.3. 3เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน.

2.4. 4.เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

2.5. 5.เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.6. 6.เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพสุจริตที่มั่นคงต่อไป

2.7. 7.ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก

2.8. 8.ช่วยส่งเสริมสร้างสังคมรีไซเคิล สังคมประหยัดพลังงาน และการใช้เทคโนโลยีสะอาดอันเป็นรากฐานของการเป็นพลเมืองดีสืบต่อไป

3. กระบวนการ PDCA

3.1. 1.เพื่อการป้องกัน

3.1.1. - การที่เรานำวงจร PDCA ไปใช้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผน ถ้าเราวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ - การทำงานที่มีการตรวจสอบเข้าไปจะทำให้การทำงานมีความรัดกุมมากขึ้น - มีการตรวจสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น จะทำให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีกนะครับ

3.2. 2.เพื่อการแก้ไขปัญหา

3.2.1. - เมื่อเราประสบปัญหา เราก็จะพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทันที่เนื่องจากเรารู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วนั้นเองนะครับ - PDCA เมื่อนำมาใช้ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดปัญหา เมื่อมีปัญหา ก็จะสามารถนำมาวางแผนเพื่อดำเนินการตามวงจร PDCA ได้ทันที

3.3. 3.เพื่อการปรับปรุง

3.3.1. PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอที่จะให้เกิดปัญหา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมมาพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ยกระดับคุณภาพภายในองค์กรของเราอยู่ตลอดเวลานะครับ

3.4. 4.ช่วยลดความสับสนในการทำงาน

3.5. 5.ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดี

3.6. 6.ทำให้ผู้ใช้มีการวางแผน

3.7. 7.ลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ