การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1.การป้องกันการทำงานในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิด

1.2. 2.ช่วยลดการสับสนในการทำงาน

1.3. 3.การตรวจสอบในปัญหาที่เกิดขึ้น

1.4. 4.เพิ่มรายได้ในการทำงาน

1.5. 5.เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

2.2. 2.เข้าใจคุณสมบัติของวัตถุ

2.3. 3.ตรวจสอบความบกพร่องของวัตถุได้

2.4. 4.เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

2.5. 5.การพัฒนาฝีมือ ความรู้ จนเกิดความชำนาญ

2.6. 6.เสริมสร้างความประหยัดอดทน

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. 1.การประหยัดรายจ่ายในการซื้อเสื้อผ้า

3.2. 2.ยืดอายุการใช้งาน

3.3. 3.การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.4. 4.สร้างเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.5. 5.สร้างเสริมการอดทน ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน