การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการPDCA

1.1. เป็นการวางเเผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

1.2. ทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

1.3. ช่วยปรับปรุงเเก้ไขงานได้อย่างตรงจุด

1.4. ทำให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพ

1.5. ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้น

1.6. สามารถช่วยให้เราตรวจสอบวิธีการเเละระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ว่าได้ทำตามเเผนหรือไม่

1.7. สามารถตรวจสอบผลได้ว่า ได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

1.8. ทำให้เกิดกระบวนการความคิดในการหาวิธีเเก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีกว่าเดิม

2. งานช่างในบ้าน

2.1. สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง

2.2. เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

2.3. ทำให้เกิดความตระหนักเเละรู้จักระมัดระวังในการใช้เครื่องมือช่าง

2.4. เกิดกระบวนการความรู้ในการซ่อมเเซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ

2.5. รู้จักเลือกใช้ ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมเเซม ได้อย่างถูกต้องเเละปลอดภัย

2.6. เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุได้ดี

2.7. ช่วยให้เกิดการประหยัดเเละทำให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.8. ทำให้เกิดความชำนาญเเละสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

3. การซ่อมเเซมเเละดูเเลผ้า

3.1. เกิดกระบวนการความรู้ในการเย็บผ้าในเเบบต่างๆ

3.2. เสริมสร้างทักษะกระบวนการในการดูเเลเเละซ่อมเเซมเสื้อผ้า

3.3. ประหยัดการใช้จ่ายเเละทรัพยากรของตนเองเเละครอบครัวได้

3.4. สามารถยืดอายุการใช้เครื่องเเต่งกายได้นานยิ่งขึ้น

3.5. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.6. สร้างเสริมความอดทนเเละความมีระเบียบวินัยในการทำงาน

3.7. เกิดกระบวนการความคิดในการเเก้ไขปัญหาสิ่งต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ