การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. มีความเชื่อมั่นในการทำงานของตนเอง

1.2. มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น

1.3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

1.4. มีทัศนคติ ค่านิยมที่ดี

1.5. มีความรู้และประสบการณ์ในงานที่ทำ

1.6. สร้างแรงจูงใจ ความมานะพากเพียรไปสู่ความสำเร็จ

2. งานช่างในบ้าน

2.1. เกิดความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ

2.2. เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกประเภทต่องานที่ทำ

2.3. ซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง

2.4. รู้จักวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ

2.5. รู้จักวิธีการทำงานที่ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

2.6. มีความรู้เกียวกับการออกแบบเครื่องมือ เครื่องใช้ในบ้าน

2.7. มีความอดทน ขยัน ต่อการทำงาน

3. การซ่อมแซมและดูแลเสื้อผ้า

3.1. ช่วยยืดอายุในการใช้งานของเสื้อผ้าให้นานยิ่งขึ้น

3.2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวได้

3.3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เช่น รับจ้างซ่อมแซมเสื้อผ้า เป็นต้น

3.5. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเอง