การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนการ PDCA

1.1. 1.ทำให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด

1.2. 2. ช่วยความสับสนในการทำงานได้

1.3. 3. ชวยลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองได้

1.4. 4.ช่วยลดความสูญเสียในูปเบบต่างๆได้

1.5. 5.ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น

2. งานช่างในบ้าน

2.1. 1.สามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาซ่อมแซมแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้

2.2. 2.สามารถตรวจสอบความบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้

2.3. 3.สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองโดยประกอบเป็นอาชีพเสริมในเวลาว่างได้

2.4. 4.ความสามารถที่จะใช้เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง

2.5. 5 .ให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้

3. การซ่อมเเซมเเละดูเเลเสื้อผ้า

3.1. 1.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเเซมจากร้าน

3.2. 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.3. 3.ส่งเสริมความมีน้ำใจเเละช่วยเหลือซึ่งกันเเละกัน

3.4. 4.ส่งเสริมความอดทน ความมีระเบียนในการทำงาน

3.5. 5.ฝึกทัษะการประกอบอาชีพ