การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี ม.5

1. กระบวนงารPDCA

1.1. ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนที่ดี

1.2. การทำงานที่ดดีมีการตรวจสอบเป็นระยะ ทำให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมมากขึ้น

1.3. วงจร PDCA มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.4. มีความเชื่่อมั้นในการทำงาน

1.5. มีความรู้เเละประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน

1.6. มีทัศนคติที่ดี

2. งานช่างในบ้าน

2.1. ใช้เครื่องมือให้เหมาะกับประเภทของงาน

2.2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

2.3. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.4. ปฏิบัติได้ตามเเผนที่วางไว้

2.5. นำความรู้ทักษะต่างๆ มาใช้ตรวจสอบหรือซ่อมเเซมเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อีก

3. การซ่อมเเซมเเละดูเเลเสื้อผ้า

3.1. ช่วยประหยัดค่าไช้จ่ายของตนเองเเละครอบครัว

3.2. ช่วยยื่นอายุการใช้งานของเสื้อผ้าให้นานยิ่งขึ้น

3.3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.4. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เอง

3.5. ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เช่น รับจ้างซ่อมเเซมเสื้อผ้าง่ายๆเป็นต้น