การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 by Mind Map: การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

1. งานช่างในบ้าน

1.1. ประโยชน์จากการปฏิบัติงานช่างในบ้าน

1.2. -รู้จักการประมาณสมรรถนะของตนเองในการเลือกใช้ การประกอบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือเครื่ิงใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างดี

1.3. -เสริมสร้างทักษะกระบวนการงานช่างในบ้านสาขาต่างๆ เพื่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

1.4. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการประกอบ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ก้าวตามทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

1.5. -เสริมสร้างทักษะนิสัยและเกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานช่างในบ้านและช่างมืออาชีพต่อไป

1.6. -เสริมสร้างทักษะนิสัยเรื่องความประหยัดในการปฏิบัติงานช่างในบ้านด้วยตนเองอย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.7. -เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น และเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพสุจริตที่มั่นคงต่อไป

1.8. -ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก

2. กระบวนการ PDCA

2.1. 1.เพื่อการป้องกัน

2.2. - การที่เรานำวงจร PDCA ไปใช้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผน ถ้าเราวางแผนดีจะทำให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา - การทำงานที่มีการตรวจสอบเข้าไปจะทำให้การทำงานมีความรัดกุมมากขึ้น - มีการตรวจสอบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขที่รวดเร็วมากขึ้น จะทำให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจะไม่กลับมาเกิดขึ้นอีก

2.3. 2.เพื่อการแก้ไขปัญหา

2.4. - เมื่อเราประสบปัญหา เราก็จะพร้อมในการแก้ไขปัญหาได้ทันที่เนื่องจากเรารู้ถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วนั้นเองนะครับ - PDCA เมื่อนำมาใช้ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดปัญหา เมื่อมีปัญหา ก็จะสามารถนำมาวางแผนเพื่อดำเนินการตามวงจร PDCA ได้ทันที

2.5. 3.เพื่อการปรับปรุง

2.6. PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอที่จะให้เกิดปัญหา และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมมาพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ยกระดับคุณภาพภายในองค์กรของเราอยู่ตลอดเวลา

3. การซ่อมแซมดูแลรักษาเสื้อผ้า

3.1. 1.การดูแลรักษาเสื้อผ้า

3.2. 1.1ประหยัดรายจ่ายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว

3.3. 1.2ยืดอายุการใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

3.4. 1.3ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.5. 1.4ส่งเสริมความมีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน

3.6. 1.5สร้างเสริมความอดทนความมีระเบียบวินัยในการทำงานให้กับสมาชิกในครอบครัว

3.7. 2.การซ่อมแซมเสื้อผ้า

3.8. 2.1เลือกวิธีให้เหมาะสมกับรอยชำรุดและรูปแบบที่ต้องการดัดแปลง

3.9. 2.2ออกแบบดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้

3.10. 2.3เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับรอยชำรุดและแบบที่ต้องการดัดแปลง

3.11. 2.4เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมก่อนปฏิบัติ

3.12. 2.5คำนึงถึงความคุ้มค่าของเวลาแรงงานและทรัพยากรที่เสียไปกับการซ่อมแซมและดัดแปลง