Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Agile by Mind Map: Agile

1. Екстремно програмиране (ХР)

2. SCRUM

2.1. Aртефакти

2.1.1. Дефиниция за завуршеност (Definition of done)

2.1.2. Product backlog

2.1.3. Sprint Backlog

2.1.4. Burndown chart

2.1.5. Дъска със задачите за разработване

2.2. Ценност

2.2.1. Ангажираност

2.2.2. Фокус

2.2.3. Отвореност

2.2.4. Уважение

2.2.5. Смелост

2.3. Събития

2.3.1. Спринт

2.3.2. Среща за планиране на продукта

2.3.3. Ежедневна среща

2.3.4. Среща за планиране на спринта

2.3.5. Демо на резултатит еот спринта

2.3.6. Ретроспекция на спринта

2.4. Роли

2.4.1. Scrum Master

2.4.2. Product Owner

2.4.3. Екип разработчици

2.4.4. Заинтересовани страни ( клиенти, мениджмънт, скръм екип)

3. Lean техники

3.1. Скалиране на Agile методология

3.1.1. Нива на планиране

3.1.2. Синхронизация

3.1.3. Рамка на Аgile

3.1.4. Планиране пусковия срок на продукта (Release Planning)

3.2. Канбан

3.3. Приниципа на отпадането

4. Приоритети в Аgile

4.1. Хората и взаимоотношенията пред процеси и инструментация

4.2. Работещ софтуер пред подробна документация

4.3. Съвместна работа с клиента пред формални договорни отношения

4.4. Реакция на промените пред стриктно следване на плана

5. Резултати от Agile подхода

5.1. По- бързо реализиране на продукта на пазара

5.2. Изграждане на висококачествена продукция, която клиентите ценят

5.3. Намаляване на риска и загубата на време

5.4. По-добро взаимодействие между колегите в екипа