ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. สาเหตุ

1.1. การเพิ่มของจำนวนประชากร

1.2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

1.3. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.4. การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ

1.5. การกีฬา (เกิดกับทรัพยากรสัตว์ป่า)

1.6. การสงคราม (การนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้มากขึ้น)

1.7. ความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

2. ความสำคัญ

2.1. ในแง่ของปัจจัยสี่

2.1.1. (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย)

2.2. ในแง่การสร้างบรรยากาศและให้อากาศที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต

2.3. ในแง่ความบันเทิง ความผ่อนคลาย

2.4. ในแง่การสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ

3. ความหมาย

3.1. ทรัพยากร

3.1.1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ได้

3.2. สิ่งแวดล้อม

3.2.1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น

4. ประเภท

4.1. ทรัพยากรธรรมชาติ

4.1.1. ใช้แล้วไม่หมด

4.1.1.1. อากาศ

4.1.1.2. ดิน

4.1.1.3. น้ำ

4.1.2. ใช้แล้วหมดไป

4.1.2.1. แร่ธาตุ

4.1.2.2. น้ำมัน

4.1.2.3. ถ่านหิน

4.1.2.4. ก๊าซธรรมชาติ

4.1.3. ใช้แล้วทดแทนได้

4.1.3.1. ป่าไม้

4.1.3.2. สัตว์ป่า

4.2. สิ่งแวดล้อม

4.2.1. ทางธรรมชาติ

4.2.1.1. ชีวภาพ

4.2.1.1.1. พืช/ป่าไม้

4.2.1.1.2. สัตว์

4.2.1.1.3. มนุษย์

4.2.1.2. กายภาพ

4.2.1.2.1. อากาศ

4.2.1.2.2. ดิน

4.2.1.2.3. น้ำ

4.2.1.2.4. เสียง

4.2.2. มนุษย์สร้างขึ้น

4.2.2.1. กายภาพ

4.2.2.1.1. ถนน

4.2.2.1.2. บ้านเรือน

4.2.2.1.3. สะพาน

4.2.2.1.4. สถาปัตยกรรม

4.2.2.2. สังคม

4.2.2.2.1. วัฒนธรรม

4.2.2.2.2. ประเพณี

4.2.2.2.3. ศาสนา

4.2.2.2.4. กฎหมาย