Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยี by Mind Map: เทคโนโลยี

1. เทคโนโลยี เทคโนโลยีคือ การนำความรู้จากทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและสะดวกในการใช้งานประหยัดเวลาในหลายๆด้าน ตัวอย่างเช่น มีการสร้างคอมพิวเตอร์ไว้เขียนอีเมลล์สะดวกรวดเร็งกว่าการเขียนโทรเลข เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์นำมาจากความรู้ทางธรรมชาติวิทยามาคิดค้นและดัดแปลงธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตต่างๆ เทคโนโลยีหรือเทคนิควิทยา มีความหมายค่อนข้างกว้างโดยทั่วไปมีความหมายถึงธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็นการปฎิบัติประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ

2. เทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.เทคโนโลยีในลักาณะของกระบวนการ 2.เทคโนโลยีในลักษณะผลผลิต 3.เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต

3. ประโยชน์ของเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีประโยช์หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสารสนเทศด้านอาหารและด้านเกษตรแต่ละด้านล้วนมีประโยชน์มากมาย เช่นด้านการศึกาาเราสามารถศึกาาหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการเปิดตำราหนังสือ

4. 3.ศึกษาศาสตร์ การนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้นั้น ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา ในด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เพราะปัญหาทางด้านการศึกษามากมาย เช่น - ปัญหาผู้สอน - ปัญหาผู้เรียน - ปัญหาด้านเนื้อหา - ปัญหาด้านเวลา ปัญหาเรื่องระยะทางนอกจากนั้นการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิผลทางการศึกษาอีกด้วยคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้สรุปความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาดังนี้ 1. เทคโนโลยีการศึกษาทำให้การเรียนการสอน มีความหมายมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวาง เรียนได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้สอนมีเวลาให้ผู้เรียนมากขึ้น 2. เทคโนโลยีการศึกษาสามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของผู้เรียน การเรียนการสอนจะเป็นการตอบสนองความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลได้ดี

5. ความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการแพทยศาสตร์การดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและความงาม โรงพยาบาลและสาธารณสุขโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์การอนามัยโลก บ้านคอมพิวเตอร์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณสามารถตรวจสอบสุขภาพของคุณโดยที่คุณสามารถและส่งข้อมูลสุขภาพไปยัง ทย์เจ้าของไข้หรือตรวจโรคผ่านระบบออนไลน์สิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปเมื่อ บริษัท ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิคเคชั่นต่างๆ

6. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้นในการให้บริการทั้งในและต่างประเทศ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิกิพีเดีย 2. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคมให้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนสอนคนพิการในโรงพยาบาลผู้ป่วยและผู้พิการสามารถอ่านหนังสือได้ด้วยระบบ DAISY (Digital Accessible Inf ormation System) 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษา 5 ประเด็นคือ 3.1. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายรูปแบบเช่นการเจาะและการปฏิบัติโปรแกรมเชิงเส้นโปรแกรมสาขาการจำลองเกมมัลติมีเดียระบบสารสนเทศอัจฉริยะ CAI 3.2 การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีทางไกล (Telnetonference) 3.3 เครือข่ายการศึกษา (เครือข่ายการศึกษา) การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หลายรูปแบบ r พิธีสาร Telnet เวิลด์ไวด์เว็บเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อมูลแหล่งข้อมูลข้อมูลที่มีจำนวนมากที่เชื่อมต่อในเครือข่ายทั่วโลก 3.4 การใช้งานในห้องสมุด (Electronic Library) วารสารวิชาการหรือวารสารการศึกษา การใช้งานในห้องปฏิบัติการเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจำลองสถานการณ์การใช้งานในงานประจำและงานบริหาร (Computer Manage Instruction) การใช้งานในสำนักงานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วและแม่นยำในการตัดสินใจ ในการดำเนินการต่างๆที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนา ้านสาธารณสุขเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวางและทำให้งานด้านสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบการบริหารงานและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานต่างๆ

7. เทคโนโลยีท้องถิ่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของเทคโนโลยีในท้องถิ่น อยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดพักกับทั้ นี้เนื่องจากการที่มนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นควรมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านโดยการดัดแปลงแก้ไขความรู้พื้นฐานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. ความสัมพันธ์และบทบาทของเทคโนโลยี 1.ด้านการดำรงชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีมีความสำคัญเป็นอย่างมากด้านการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น รถยนต์ก็เป็นยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น 2.ด้านการพัฒนาประเทศ แบ่งออกเป็นหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ,ด้านการศึกษา,ด้านสังคม ตัวอย่าง เราใช้เทคโนโลยีต่างๆในการศึกษาเช่น คอมพิวเแตร์ ช่วยในการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วขึ้น ใช้ศึกษาหาข้อมูล 3.ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ช่วยให้มนุษย์สามารถทำงานได้มากขึ้น เดินทางได้รวดเร็วขึ้น สามารถมองเห็นได้ไกลกว่าที่ดวงตามนุษย์จะมองเห็นได้ สามารถติดต่อสื่อสารและสื่อความหมายกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาพบกันฯลฯ เช่น มนุษย์สามารถเดินทางได้ถึงวันละ 408,000 ไมล์โดยทางอากาศ เป็นต้น ที่สำคัญก็คือมนุษย์ได้อาศัยเทคโนโลยีในการผลิตอาหาร ทำให้ได้อาหารมากขึ้นต่างกับสมัยก่อน

9. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ 1.วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งในสภาพนิ่งหรือสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี คือ กระบวนการหรือวิธีการและเครื่องมือที่เกิดจากการประยุกต์ และผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ วิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ โดยตั้งข้อสมมติฐาน พิสูจน์สมมติฐานด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ หรือข้อเท็จจริงจากปรากฎการณ์นั้น ๆ ถ้ามีการพิสูจน อีกก็ยังคงใช้ข้อเท็จจริงเหมือนเดิม เทคโนโลยีเป็นวิทยาการที่เกิดจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ในการแก้ปัญหา โดยมุ่งแสวงหากระบวนการหรือวิธีการ (Know How) โดยอาศัยเครื่องมือและความรู้ต่าง ๆ ผลของกระบวนการเทคโนโลยีมี 2 ลักษณะ คือ 1. เครื่องมือ หรือฮาร์ดแวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูปของอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องปรับอากาศ เครื่องบิน เป็นต้น 2.วิธีการหรือ เรียนกว่า ซอฟต์แวร์ หมายถึง เทคโนโลยีในรูปของวิธีการ กระบวนการ ความรู้ต่าง ๆ เช่น วิธีจัดการระบบบริหารองค์กร วิธีประเมินผลต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10. 2.เกษตรศาสตร์ทางธรรมชาติ คือการพยายามที่อธิบายว่าทำไมจึงเกิดอย่างนั้น เช่น นักฟิสิกส์ อธิบายว่า เมื่อขดลวดตัดสนามแม่เหล็กจะได้กระแสไฟฟ้า และน้ำเกิดจากไฮโดรเจนผสมกับออกซิเจน เป็นต้น ตั้งเป็นกฎเกณฑ์และทฤษฎีเพื่อถ่ายทอดและสอนให้ผู้อื่นได้ศึกษาและพัฒนา ส่วนในความหมาย ของเทคโนโลยีเป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติแก่มวลมนุษย์ กล่าวคือ เทคโนโลยีเป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี

11. 4.โภชนาศาสตร์ โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ เป็นวิชวิทยาศาสตร์แขนง-หนึ่งที่กล่าวถึงความสำคัญของอาหารที่มีต่อสุขภาพของร่างกาย ศัพท์เฉพาะทางโภชนศาสตร์ที่ควรทราบ 1. อาหารที่กำหนดให้ (DIET) เป็นอาหารที่ได้กำหนดไว้หรือให้ รายชื่อตายตัวของอาหารนั้นแต่ละมื้อโดยมักจะกำหนดเป็นรายการอาหาร 2 .ผู้กำหนดอาหาร(Dietitian หรือ Dietecian) คือบุคลผู้ด้ำเนินงานด้านจัดปรุงอาหาร โดยยึดหลักวิชาโภชนศาสตร์ ในการจัดเตรียมอาหารบุคคลผู้นี้ต้อง คิดทำรายการอาหารเพื่อบริโภคเป็นมื้อรวมทั้งอาหารปกติและสำหรับคนป่วย 3. อาหาร (Food) คือสิ่งที่มนุษย์นำมาบริโภคได้ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายซ่อมแซมชำรุดส่วนที่สึกหรอให้พลังงานและความอบอุ่นตลอดจนช่วยในการคุ้มกันโรค พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้นิยามคำศัพท์คำว่า อาหาร ว่า อาหาร คือของกินหรือของค้ำจุนชีวิต ได้แก่ วัตถุทุกชนิดที่กิน ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายแต่ไม่รวมถึงยา วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร

12. เทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยจะมีอยู่ในระดับสูง แต่เทคโนโลยียังรวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย การกำจัดพืชโดยไม่ใช้ดินปลูกพืชในน้ำยาที่มีธาตุอาหาร สามารถปรับยอดขายได้และคุณภาพของพืชได้ดีกว่าเทคโนโลยีในการเก็บรักษาคุณภาพผลิตผลทางการเกษ 2) เทคโนโลยีชีวภาพเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะ การเทคโนโลยีการแพทย์เช่นอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนายาใหม่ 5) เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับสังคมยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันและการสื่อสารการสื่อสารโทรคมนาคมที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์มือถือระบบโทรสารอินเทอร์เน็ต 6) การขนส่งทางอากาศ ระบบคอนเทนเนอร์เป็นต้น 7) เทคโนโลยีขั้นสูง (ไฮเทค) 8)