ТЕОРИИ НА УЧЕНЕТО

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ТЕОРИИ НА УЧЕНЕТО by Mind Map: ТЕОРИИ НА УЧЕНЕТО

1. Когнитивен конструктивизъм

1.1. Съчинение на тема „Моето училище“

1.1.1. Защо?

1.1.1.1. Наученото до сега от часовете по околен свят и другите учебни предмети на същата тема ще се приложи в нов контекст, по нов начин, с възможност за рефлексия.

1.1.1.2. Учениците чрез съчинението писмено представят своите мисли, чувства и преживявания на базата на собствения си опит, което развива тяхното мислене, въображение и комуникативно – речеви умения.

1.1.1.3. При всеки опит за самостоятелен текст ученикът търпи надграждане относно езикови средства и речников запас.

2. Социален конструктивизъм

2.1. колаборативен конструктивизъм

2.1.1. Подбор и търсене на лечебни растения (билки) в Уикипедия по Човека и природа 3 клас. Учебният час протича в компютърната кабинет. Учениците са разпределени на групи по двама. Записват се 10 билки и всяка група избира 5 от тях и търси информация за лечебните им свойства. Изгответе продукта под формата на книжка с изображения за всяка билка.

2.1.1.1. Защо?

2.1.1.1.1. Колаборативната работа развива познанията и уменията на всеки ученик в групата чрез съвместната дейност. Ключова роля на съучениците в развитието на ученика - чрез диалога, в който се развива споделеното разбиране за задачата и се дава обратна връзка за дейността и представянето й.

2.1.1.1.2. При оценката на дейността се има предвид процесът на работа, крайният продукт и представянето му пред останалите от класа.

2.1.1.1.3. Дизайн, чрез който учениците в група ще постигнат повече отколкото при индивидуално учене. Той води до устойчивост на знанията и постиженията.

2.2. комунален конструктивизъм

2.2.1. Запознаване с ресурси, споделяне в групов форум кое е познато, кое е ново, кое е важно и защо, обобщение за всяка група; сравнение и обобщение на мненията във форум на всички групи и редактиране стигане до консенсус.

2.2.1.1. Защо?

2.2.1.1.1. Електронен и присъствен формат;

2.2.1.1.2. Специфична целева група - разнородни разбирания, знания, умения и цели;

2.2.1.1.3. Учене от опита - изграждане и развитие на знания и умения;

2.2.1.1.4. Учене от и за общността;

2.2.1.1.5. Нужда от гъвкава и адаптивна програма, според нуждите и целите на целевата група и отделния индивид;

2.2.1.1.6. Оценяване чрез рефлексия и саморефлексия;

2.2.1.1.7. Оценяване на процеса и резултата;

2.2.1.1.8. Оценяване на отделния индивид и на общността като цяло;

2.2.1.1.9. Създаване на общност по интереси и социални умения;

2.2.1.1.10. Преподавателят е учещ-експерт.

2.3. Математика, тема „Моето училище“ - децата съвместно по групи създават текстова задача с дадени числови стойности. Създадените задачи трябва да покриват дадени критерии – да имат възможност за няколко решения.

2.3.1. Защо?

2.3.1.1. По – голяма мотивация при решаването на казуса.

2.3.1.2. Задълбочено осмисляне на дадения проблем.

2.3.1.3. Възможността за взаимопомощ при затруднение чрез съвместна дейност.

3. Асоциативна теория

3.1. Околен свят, тема "Моето училище"

3.1.1. Защо?

3.1.1.1. Запознаване и запаметяване

3.1.1.1.1. Необходимост от познаване на правата и задълженията в училище, формиране на качества и умения - чувство за отговорност, желание за знание и самуненост.

3.1.1.1.2. Правилата за поведение са необходими за създаването на душевна атмосфера на основата на доброжелателност и взаимно уважение.

3.1.1.1.3. Формиране на правилна представа за училището като институция, с прилежащите му кабинети и дейности, извършени в тях, хората, работещи там и какви са техните задължения.

4. Ситуативна теория

4.1. Изобразително изкуство, тема "Моето училище"

4.1.1. Защо?

4.1.1.1. Дейността се извършва на основата на наблюдение и повторение, с подкрепа от учителя.

4.1.1.2. Придобиване на навици и умения в конкретна област.

4.1.1.3. Възможност за индивидуалност и развитие на учебни отношения.

4.1.1.4. Учене в общност практически, усъвършенстване на умения в рисуването.