องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดแวร์

1.1. Input

1.1.1. เม้าส์

1.1.1.1. Serial Mouse

1.1.1.2. PS/2 Mouse

1.1.1.3. Track ball

1.1.1.4. Infrarade Mouse

1.1.1.5. Joy stick

1.1.1.6. USB Mouse

1.1.1.7. Glide point

1.1.2. คีย์บอร์ด

1.1.2.1. Rubber Dome Keyboard

1.1.2.2. Scissor Switch

1.1.2.3. Mechanical Keyboard

1.1.3. สแกนเนอร์

1.1.3.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.1.3.2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

1.1.3.3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

1.1.4. จอสัมผัส

1.1.4.1. หน้าจอแบบ Resistive

1.1.4.2. หน้าจอแบบ Capacitive

1.1.5. เครื่องอ่านบาร์โค๊ด

1.1.5.1. Pen Type Scanner

1.1.5.2. CCD readers

1.1.5.3. Laser readers

1.1.5.4. Imaging Scanner

1.1.6. ไมค์โครโฟน

1.1.6.1. ไมโครโฟนแบบไดนามิกมูฟวิ่งคอล์ย (Dynamic Movie Coil Microphone)

1.1.6.2. ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ (Condenser Microphone)

1.1.6.3. -ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless Microphone)

1.1.7. กล้องดิจิตอล

1.1.7.1. กล้องคอมแพค (Compact)

1.1.7.2. กล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless)

1.1.8. เครื่องตรวจข้อสอบ

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)

2.1.1. Windows OS

2.1.2. Linux

2.1.3. Mac Os

2.1.4. Unix

2.1.5. DOS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

2.2.1. MS-Office

2.2.2. Adobe Photosho

2.2.3. Internet Explorer

3. บุคลากร (PEOPLEWARE)

3.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analyst and Designer)

3.2. โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

3.3. ผู้ใช้ (User)

3.4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator )

3.6. ผู้จัดการระบบ (System Manager)

4. ข้อมูลและสารสนเทศ

4.1. ข้อมูล (DATA)

4.1.1. หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น

4.2. สารสนเทศ (INFORMATION)

4.2.1. หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หรือผ่านวิธีการที่ ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง

5. กระบวนการทำงาน (PROCEDURE)

5.1. องค์ประกอบด้านนี้หมายถึงกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมีขั้นตอนสลับซับซ้อนหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน เช่น คู่มือผู้ใช้ ( user manual ) หรือคู่มือผู้ดูแลระบบ ( operation manual ) เป็นต้น