องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ซอฟต์แวร์

1.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

1.1.1. Window

1.1.2. Linux

1.1.3. OS/2

1.1.4. UNIX

1.1.5. MAC OS

1.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

1.2.1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

1.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

1.2.3. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

1.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2. บุคลากร

2.1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.2. โปรแกรมเมอร์

2.3. ผู้ใช้

2.4. ผู้ปฏิบัติการ

2.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

2.6. ผู้จัดการระบบ

3. ฮาร์ดแวร์

3.1. หน่วยรับข้อมูล

3.1.1. เมาส์

3.1.1.1. Serial Mouse

3.1.1.2. PS/2 Mouse

3.1.1.3. Track ball

3.1.1.4. Infrarade Mouse

3.1.1.5. Joy stick

3.1.1.6. USB Mouse

3.1.1.7. Glide point

3.1.2. คีย์บอร์ด

3.1.2.1. คีย์บอร์ดเออร์โกโนมิกส์

3.1.2.2. คีย์บอร์ดไร้สาย

3.1.2.3. คีย์บอร์ดพกพา

3.1.2.4. คีย์บอร์ดเสมือน

3.1.3. กล้องดิจิทอล

3.1.3.1. Digital Compact

3.1.3.2. BEARLIKE หรือ Presume

3.1.3.3. Digital Single LersRefiex

3.1.4. สแกนเนอร์

3.1.4.1. Sheet-fed scanner

3.1.4.2. flatbed scanner

3.1.4.3. Hand-held scanner

3.1.5. ไมโครโฟน

3.1.5.1. Dynamic mic

3.1.5.2. Condenser mic

3.1.5.3. Ribbon mic

3.1.6. จอสัมผัส

3.1.6.1. Resistive

3.1.6.2. Capacitive

3.1.7. จอยสติ๊ก

3.1.7.1. อนาล็อค

3.1.7.2. สติ๊ก

3.1.8. เครื่องสแกนบาร์โค้ต

3.1.8.1. Pen Type Scanner

3.1.8.2. CCD readers

3.1.8.3. Laser readers

3.1.8.4. Imaging Scanner

3.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

3.3. หน่วยแสดงข้อมูล

3.4. หน่วยความจำ

3.5. หน่วยสำรองความจำ